Home / 專家之言 / 陳惠良:你的讚賞的方程式對嗎?

陳惠良:你的讚賞的方程式對嗎?

物質獎勵如何損害孩子的學習動機,培養出只追求結果,而不積極及享受學習的下一代。然而,正在運用獎勵的家長和老師,是否應立刻停止所有獎勵計劃?

 

 陳惠良  從事教育工作近三十年,十多年前開始接觸「思維教育」及「腦基礎教育」,深信以此能幫助解開對學生情緒、行為的誤解和迷思,並有利尋找更直接和有效的培育方法。

119K

 

常遭批評、挫折的孩子,腦內的多巴胺(負責傳遞興奮及開心的神經傳導物質)長期處於低水平,故易變得情緒低落、精神不集中、對學習提不起勁。這時候,獎勵是引導其嘗試的有效方法,讓其開始嘗到成功滋味,腦內多巴胺自然增加,信心和動力亦隨之提升,但最終都需要將其對物質獎勵的依賴,轉回對學習本身的滿足和成功感。因此,家長及教師都適宜逐漸引入發動人腦內的自我獎勵系統—釋放多巴胺的培育策略,並慢慢取代外加的獎勵。

 

給予孩子選擇權
人際關係的建立,重點在於尊重,讓孩子有選擇及控制權,能提升其被接納及認同感,釋放多巴胺,促進參與的積極性,從而提升自信及自我形象。家長及教師可參考下列建議,提供無傷大雅的選擇及控制權:

 • 你今餐選擇吃白菜抑或菜心?
 • 你選擇拖媽媽的手,抑或爸爸的手過馬路?
 •  你選擇先吃蛋,抑或菜?
 •  明天放假,你希望八時半抑或九時起床?
 • 你自己編排時間,你會喜歡先洗澡,抑或先做功課?
 • 今晚做功課,你選擇先做難的,抑或易的?
 • 為幫助你每晚做齊功課,你選擇由媽媽最後同你對一次手冊,抑或爸爸,又或你的好同學?
 • 今次記過事件,你希望我親自問老師,抑或你詳細告訴我?

 

其實任何事在合理的範圍下,都可給予孩子選擇權,不過最重要是最終尊重孩子的決定—真正的控制權。為何電腦遊戲如此吸引?它並沒有提供實質的獎勵,只是提供:

 • 難度適中的挑戰 (由易至難,且要經多次嘗試才掌握)
 • 即時知道效果、成敗得失,但安全 (具體時間、得分)
 • 失敗後再嘗試的機會 (Game over-restart)
 • 自我修正改善,即時體驗成功 (今次跳向左面,即時避開攻擊)
 • 無數分階段的成功 (differentlevels)

 

電腦遊戲就是不斷提供解難機會,且不斷獲取成功,刺激參與者釋放大量多巴胺以致自我獎勵、不願放棄的典型例子。家長及教師教導孩子時,有否提供上述相類似的學習條件?

 音樂